Gebruikersovereenkomst

Wij danken u voor uw bezoek aan onze website. De toegang en gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hier onderstaande gebruiksvoorwaarden. Het gebruikerscontract omvat wettelijke informatie betreffende het bezoek en het gebruik van deze website, een verklaring betreffende de intellectuele eigendomsrechten en een verwijzing naar het privacy reglement.

U wordt verzocht dit gebruikerscontract aandachtig te lezen alvorens de website op welke manier dan ook te bezoeken of te gebruiken.

Ieder ander bezoek en/of gebruik van deze website verondersteld de volledige acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden. Indien deze voorwaarden voor u onleesbaar zijn, of u bent het niet eens met de inhoud, raadt Pinnacle Secure Services Inc u aan de website niet meer te bezoeken of te gebruiken.

 1. Juridische informatie betreffende Pinnacle Secure Services Inc

  Deze website wordt beheerd en online gebracht onder de verantwoordelijkheid van Pinnacle Secure Services Inc, waarvan hieronder het adres en andere kenmerken:
  Hoofdkantoor (adres): 616 North Flores St., Apt. 101, CA 90048 West Hollywood, United States
  Algemene email: support@dnxnetwork.lu
  Telefoonnummer: +352 2786 20 29
  Fax nummer: +352 2700 2801
  BTW nummer:

 2. Toepassingsgebied van het contract

  Pinnacle Secure Services Inc heeft als doel het gebruik en betaling van webcamdiensten – als volgt Inhoudsdienst genoemd- geleverd door derden - als volgt « Webcamer(s) » genoemd- te vergemakkelijken.

  Pinnacle Secure Services Inc geeft u toegang tot de Inhoudsdienst van de Webcamer, en de mogelijkheid om voor de Inhoudsdienst te betalen via zijn technische platformen, als volgt Ondersteunende Diensten genoemd.

  De door u betaalde kosten zijn inclusief de Inhoudsdienst en de Ondersteunende Dienst. Pinnacle Secure Services Inc draagt de betaalde Inhoudsdienstkosten over aan de Webcamer, opdat hij u de Inhoudsdienst verleent, en ontvangt eveneens de kosten voor de Ondersteunende Dienst op zijn eigen account, om u de Inhoudsdienst te kunnen verlenen. Voor uw gemak kan Pinnacle Secure Services Inc gebruik maken van vereenvoudigde betalingsmogelijkheden geleverd door derden voor de uitvoering van de betalingstransactie, zoals telefoon- en credit cardbedrijven, of de electronische betalingsorganisaties.

 3. Tarieven en vergoedingen

  Pinnacle Secure Services Inc garandeert de onbeperkte toegang tot uw account. Er kunnen zoveel Inhoudsdiensten gekocht worden als het aantal credits op de account van de Gebruiker dit mogelijk maakt. De Gebruiker kan via de website credits packs kopen, door de hierop aangegeven procedure te volgen.

  De gebruiker kan zijn tegoeden alléén bij Pinnacle Secure Services Inc gebruiken. Deze tegoeden kunnen niet afgestaan worden aan derden of op een andere manier gebruikt worden, bijvoorbeeld door de aankoop van diensten of goederen van andere partijen.

  U kunt ook voor de auto pack optie kiezen. Bij bevestiging van deze optie geeft u Pinnacle Secure Services Inc toestemming om de aankoop van uw laatste pack automatisch te herhalen, terwijl u de Inhoudsdiensten van een Webcamer gebruikt. De tegoeden op uw account worden dus automatisch opgehoogd. U kunt deze optie op ieder moment in «Uw account» desactiveren.

  Indien er 3 maanden lang geen tegoeden op de account gezet worden, zal Pinnacle Secure Services Inc vanaf de 4de maand maandelijks een bedrag ten hoogte van 10 tegoeden in rekening brengen om de account actief te houden. Wanneer er 0 tegoeden op de account staan, zal deze afschrijving niet meer toegepast worden.

  Pinnacle Secure Services Inc behoudt het recht om op ieder moment de diensten en prijzen van zijn website te wijzigen, en als gevolg hiervan de bepalingen van dit gebruikerscontract te wijzigen, bij te werken of aan te vullen. U wordt verzocht dit gebruikerscontract regelmatig na te gaan. Wanneer u deze website nog steeds gebruikt na het in werking treden van deze wijzigingen, erkent en accepteert u deze wijzigingen.

  Bovendien kan Pinnacle Secure Services Inc in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de potentiële schadelijke consequenties van de wijzigingen van de website, of het gebruikerscontract.

 4. Beperkt op gebied van aansprakelijkheid

  Pinnacle Secure Services Inc doet al het mogelijke op commercieel gebied om zijn Ondersteunende Dienst permanent beschikbaar te houden, en de website met alle beschikbare, vanuit commercieel oogpunt redelijke middelen te beveiligen. Pinnacle Secure Services Inc neemt alle maatregelen om het ongemak veroorzaakt door technische problemen te beperken.

  Pinnacle Secure Services Inc kan echter niet uitsluiten dat ongewilde technische acties of verboden interventies kunnen plaatsvinden, of virussen geïntroduceerd worden. Om deze redenen kan Pinnacle Secure Services Inc niet garanderen dat de toegang tot de Ondersteunende Dienst niet onderbroken wordt, of geen enkele vorm van hinder zal ondervinden. Als gevolg hiervan kan Pinnacle Secure Services Inc niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, functioneel falen, incidenten en problemen die het gebruik van de Ondersteunende Diensten zou kunnen veroorzaken.

  Bovendien erkent u het recht van Pinnacle Secure Services Inc om zonder voorafgaande berichtgeving de toegang tot de Ondersteunende Diensten te onderbreken, eventuele fraude of misbruik op te sporen en te verwijderen, en de technische, functionele of operationele gebreken te corrigeren. De voorgenoemde onderbrekingen zijn noodzakelijk om de Ondersteunende Diensten te wijzigen of te verbeteren, en een regelmatig technisch onderhoud van de dienst te verzekeren. Pinnacle Secure Services Inc kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die u door deze onderbrekingen zou kunnen oplopen.

  Niet aansprakelijk voor technische schade

  Pinnacle Secure Services Inc kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ieder nadeel of schade die u zou kunnen ondervinden als gevolg van het gebruik van een Inhoudsdienst, mogelijk maakt door deze Ondersteunende Dienst. Daarbij erkent en accepteert u dat het downloaden van gegevens via de Website, of op iedere andere wijze alleen u aangaat en op eigen risico is. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade op uw computer, of het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van gegevens.

  Niet aansprakelijk voor hyperlinks van derden

  Websites die geheel of gedeeltelijk geëxploiteerd worden door derden kunnen links naar deze website bevatten. Pinnacle Secure Services Inc kent de inhoud van deze websites niet, en heeft geen enkele invloed of macht betreffende de inhoud of andere kenmerken van deze websites.

 5. Technische eisen

  Het gebruik van de door de Webcamer geleverde Inhoudsdienst kan aan enkele technische eisen onderworpen zijn. Het formaat waarop de beelden van de Inhoudsdienst worden geleverd, evenals het vereiste video- en audio apparatuur en de internetaansluiting worden op de website aangegeven. Indien u niet voldoet aan de technische eisen, is het mogelijk dat u geen toegang kan krijgen tot de Inhoudsdienst. Het is bovendien mogelijk dat, om beschermende maatregelen ten opzichte van uw computer, u de Inhoudsdienst niet zou kunnen gebruiken.

 6. Verplichtingen als gebruiker

  U moet ten minste 18 jaar zijn, of ouder wanneer de wet in uw land dit voorschrijft, om wettelijk toegestaan te zijn de Inhoudsdienst te mogen gebruiken.

  Ongeacht de bepalingen in andere gebruiksvoorwaarden, moet u als gebruiker in het bijzonder:

  • - Deze website volgens deze gebruiksvoorwaarden in goede trouw, op een redelijke manier gebruiken.
  • - Gebruik geen apparatuur, software of routine om de goede werking van deze website te beïnvloeden, of proberen te beïnvloeden. U zal bovendien geen actie ondernemen die de infrastructuur van deze website onredelijk of buitengewoon zal belasten (en daardoor potentieel tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid zou kunnen veroorzaken), of de inhoud verguizen.
  • - De website niet gebruiken voor verboden doeleinden of met als doel schade te veroorzaken aan de reputatie van Pinnacle Secure Services Inc of derden
  • - Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming Pinnacle Secure Services Inc mag er geen link van deze website naar een andere website geplaatst worden.

  Indien Pinnacle Secure Services Inc ontdekt, of gedegen aanwijzingen heeft dat u één van de voorgaande bepalingen [de punten a) tot d)] of ieder andere bepaling uit de gebruiksvoorwaarden niet respecteert, beschikt Pinnacle Secure Services Inc over het recht om u geheel of gedeeltelijk de toegang tot zijn website te weigeren.

 7. Intellectuele eigendomsrechten

  U erkent en accepteert dat de inhoud van de website Pinnacle Secure Services Inc, inclusief en niet beperkt tot de tekst, de foto’s, de illustraties, de omschreven technologiën, de logos, de iconen en het software, onder elk vorm, op elke drager en technologie beschermd is door Intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, inclusief en niet beperkt tot auteursrechten, commerciële handelsmerken, rechten met betrekking tot gegevensbestanden, handelsbenamingen, domeinnamen, kennis, modellen, logo’s en tekeningen. Pinnacle Secure Services Inc behoudt alle rechten op deze elementen.

  Het gebruik van deze website geeft u geen recht op de inhoud. U geen recht om welk deel dan ook van deze website op geen enkele manier geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, publiceren, verspreiden of exploiteren. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pinnacle Secure Services Inc kunt u geen link invoegen of invoeren van deze website naar een andere website die u toebehoort, of uw werkgever, of een andere derde partij, of door u, u werkgever of een derde partij onderhouden of geëxploiteerd.

  U heeft geen rechten op het gedownload materiaal. Iedere wijziging, aanpassing, publicatie, overdracht van gedownload materiaal voor andere doeleinden dan voor eigen, niet commercieel gebruik is strikt verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pinnacle Secure Services Inc.

 8. Bescherming van privacy en persoonlijke gegevens

  Pinnacle Secure Services Inc neemt alle mogelijke maatregelen om de persoonlijke gegevens die u communiceert te beschermen. U vindt hier een link naar ons Privacy Reglement.

  Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden geeft u ons de toestemming om voor onbeperkte tijd de laatste vier cijfers van uw geregistreerde kaartnummer te bewaren voor toekomstige betalingen en om alle bedragen die verschuldigd zijn via een abonnement en gerelateerde services, zoals hierboven uitgelegd, in rekening te brengen met de opgeslagen informatie (in overeenstemming met de annulerings- en terugbetalingsbeleid opgenomen in de gebruikersvoorwaarden). Verder bent u geïnformeerd dat indien een van de bovenstaande voorwaarden in de voorwaarden wordt gewijzigd wij contact met u opnemen en u informeren over de wijziging(en). Als gevolg hiervan is het uw verantwoordelijkheid om zich er van te verzekeren dat de contactgegevens die u ons verstrekt correct zijn. Om ons te contacteren moet u de informatie gebruiken die u terugvind in de voettekst van onze meest recente berichten. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken door eenvoudig contact met ons op te nemen via het contactformulier.

 9. De communicatie informatie opslaan

  Wanneer u gebruik wilt maken van de chatroom, of van de andere mogelijkheden voor interactieve communicatie, accepteert u dat deze informatie opgeslagen wordt. Pinnacle Secure Services Inc zal deze informatie naar gelang behoefte opslaan, om geschillen op te lossen, bijstand te verlenen en problemen te onderzoeken binnen het kader van de wet. Pinnacle Secure Services Inc zal deze informatie niet met derden delen, behalve op verzoek van de politie, of andere vertegenwoordigers van de overheid in het kader van een criminele enquête of een veronderstelde illegale activiteit.

 10. Contact

  Indien u uitleg of opheldering wenst over deze gebruiksvoorwaarden, kunt u op een van de volgende manieren contact op te nemen met Pinnacle Secure Services Inc:
  E-mailadres : support@dnxnetwork.lu
  tel.: +352 2786 20 29
  fax: +352 2700 2801

  Pinnacle Secure Services Inc neemt alle mogelijke maatregelen om binnen een redelijk termijn ieder misverstand, klacht en technische of operationele problemen op te lossen met betrekking tot de website, of de inhoudelijke kwaliteit hiervan die u onder zijn aandacht gebracht heeft.

 11. Juridische geldigheid en gebruiksvoorwaarden

  Indien één van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet toepasbaar blijkt te zijn, verandert dit niets aan de geldigheid of toepasbaarheid van de overige voorwaarden. Iedere bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig en/of niet toepasbaar blijkt, zal worden vervangen door een passende, geldige bepaling, die zoveel mogelijk de hoofdlijnen van de ongeldige bepaling overneemt.

 12. Toepasselijk recht en rechtsgebied

  Dit gebruikerscontract valt onder het Luxemburgse recht. Ieder geschil als gevolg van, of met betrekking tot het gebruik van onze website, of voortvloeiend uit de acceptatie, interpretatie of het respect van deze gebruiksvoorwaarden en/of het privacy reglement zal exclusief onderworpen worden aan de Luxembugse rechtbanken die het Luxemburgse recht zullen toepassen, met uitzondering van de regels op gebied van het internationale privacy recht.

 13. Terugbetalingen en klachten

  Aangezien we digitale content aanleveren via een niet tastbaar medium, zijn credit packs niet terugbetaalbaar eens de consumptie gestart is. Door de aankoop te bevestigen, bevestigt de klant dat de levering gestart is in overeenstemming met artikel 16 van de EU directive 2011/83/EU. Pinnacle Secure Services Inc zal dan ook enkel individuele credits terugbetalen en enkel wanneer er een technisch probleem was bij het Pinnacle Secure Services Inc platform die verhinderde dat de digitale content beschikbaar was voor de klant. Klachten mogen gestuurd worden naar support@dnxnetwork.lu.

 14. 18 U.S.C 2257 Record-Keeping Requirements Compliance Statement

  In compliance with the Federal Labeling and Record-Keeping Law (also known as 18 U.S.C. 2257), all models located within our domain were 18 years of age or older during the time of photography. All models’ proof of age is held by the custodian of records, which is listed below, organized by producer. All content and images are in full compliance with the requirements of 18 U.S.C. 2257 and associated regulations.

  DNXNetwork Sarl
  42 Rue de Hollerich
  L-1740 Luxembourg
  G.D. Luxembourg

Mijn favorieten (0/0)

  Laatst bekeken (0/0)

   Ok